§1 - Anvendelse

Gælder for alle handler, hvor Starfit ApS er sælger.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samtlige tilbud, ordrebekræftelser og salg, dog undtaget i de tilfælde, hvor der er forhandlet en skriftlig samhandelsaftale eller der specifikt i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura er beskrevet andre vilkår.

§2 - Tilbud og Ordrebekræftelse

Alle tilbud er gældende i max. 30 dage, dog tages der forbehold for kursstigninger. En ordre betragtes som modtaget i det øjeblik, at en køber accepterer en given ordrebekræftelse. Man kan bekræfte ved fremsendelse af mail eller post - telefonisk bekræftelse er ikke gældende.

Når en køber har bekræftet ordren, er denne bindende, med mindre der er tale om privatpersoner, som er handler jf. købeloven.

Alle priser er eksklusiv moms og eksklusiv levering, med mindre andet er påført ordrebekræftelsen.

§3 - Levering

Ved ordrebekræftelsen oplyses forventet leveringstid. Sælger er forpligtet til at overholde denne. Såfremt der er tale om lagervarer, kan køber annullere ordren, såfremt leveringstidspunktet ikke overholdes og der ikke er indgået en ny aftale. Såfremt der er tale om bestillingsvarer som skal hjem fra udlandet, er sælger berettiget til at udskyde leveringstiden med op til 30 dage uden køber kan annullere ordren.

Udgiften til levering sker efter faktuelt brugt tid og kørsel jf. vores standard priser, som pt. er:

Starfit serviceteknikker : Kr. 525,- pr. påbegyndt time inkl. kørsel.

Prisen er eksklusiv moms.

§4 - Betaling

Alle kunder har som udgangspunkt betalingsbetingelser: Netto kontant ved levering. I de tilfælde der er aftalt længere betalingsfrist, vil dette stå på ordrebekræftelsen og på faktura.

Hvis køber ikke overholder betalingsfristen, er sælger berettiget til at opkræve renter svarende til 1,2% af det skyldige beløb pr. måned. Ved rykkerudsending, påføres køber et gebyr på Kr. 100,- Betales der ikke efter påkrav med frist på 10 dage, er sælger berettiget til at sende fordringen til inkasso med yderligere omkostninger til følge for køber.

Der skal indbetales som beskrevet på faktura.

Faktura fremsendes hvor det er muligt på e-mail.

§5 - Ejendomsforbehold

Starfit ApS forbeholder sig den fulde ejendomsret på de leverede effekter indtil det fulde beløb - inkl. renter og gebyrer er betalt. Såfremt der er betalt et depositum eller aconto beløb og restbeløbet ikke betales af køber efter påkrav, er sælger uden yderligere varsel berettiget til at hente de leverede effekter, hvor alle indbetalte beløb er tabt for køber. Alle udgifter til afhentning, betales af køber.

§6 - Fejl og Mangler

Køber skal straks efter at have opdaget fejl og mangler meddele dette til sælger. Sælger vil herefter udbedre fejl og mangler indenfor rimelig tid. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde pengebeløb i tilfælde af fejl og mangler, med mindre det er skriftligt aftalt.

§7 - Reklamationsret

Starfit ApS yder 2 års reklamationsret på alle nye produkter. I praksis er reklamationsretten opdelt som følger:

Indenfor 12 måneder: Alle fejl udbedres på Starfit ApS regning.

Fra 12 måneder til 24 måneder: Fabriksgaranti på reservedele, dog ingen garanti på sliddele. For specifikation se under service og garanti

Alle reklamationsrets forpligtelser er indlevering. Det vil sige, at vi fakturerer opstartsgebyr og køretid, i de tilfælde hvor vi har forpligtelsen.

Starfit ApS yder alene 6 måneders reklamationsret på brugt udstyr.

Hvis man har brug for service, kontakter man Serviceafdelingen på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på telefon 25 23 18 53.

Vi tilstræber at løse opgaver indenfor 48 timer, med mindre andet aftales.

Opgaver som løses af Starfit ApS, men som ikke er under reklamationsretten, faktureres efter de i § 3 nævnte takster.

§8 - Produktansvar

Starfit ApS har som udgangspunkt ingen produktansvar. 8.1 For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse, begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.8.2 Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet fælde ansvar for driftstab, avancestab, tabt ansvarsfortjeneste eller andre indirekte tab.

8.3 Sælger forbeholder sig ved tilføjelse til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser at anføre den af sælger tegnede produktansvarsforsikrings dækningsomfang, hvorved de anførte forsikringssummer ved person- og tingskade vil være at betragte som den beløbsmæssige maksimering for et eventuelt produktansvar. En sådan tilføjelse sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse og omfatter, medmindre andet er anført, kun den pågældende leverance.

8.4 Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med købers brug af de leverede varer – herunder videresalg – er køber pligtig at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser for sælgers ansvar.

8.5 Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at blive gjort bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar mod ham vedrørende sælgers varer.

§ 9 - Ansvarsbegrænsning

Sælger hæfter i ingen sammenhæng for driftstab, tab af råvare, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler. Ingen af parterne er ansvarlige i tilfælde af force majeure, hvorved forstås sådanne udefrakommende omstændigheder, som parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. En part, der vil påberåbe sig force majeure, skal gøre dette skriftligt til den anden part uden ugrundet ophold.

§ 10 - Tvister

Alle tvister som ikke kan løses igennem dialog, løses ved sælgers lokale domstol.

Disse Salgs og Leveringbetingelser er gælden pr. 1. juni 2013 og indtil nye foreligger.